ZÁSADY ÚHRAD ZA UŽÍVÁNÍ DOPRAVNÍCH KOMUNIKACÍ A ODSTAVNÝCH PLOCHV MAJETKU VÍTKOVICE, a.s., VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. a VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

l. l Účel a cíl
Tyto Zásady jsou vydávány s cílem zajistit finanční prostředky k částečnému pokrytí nákladů na údržbu a čištění dopravních komunikací a odstavných ploch a ve snaze sjednotit podmínky užívání komunikací v areálu VÍTKOVICE, a.s., VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. a VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

1.2 Rozsah platnosti
Opatření se týká všech dvoustopých motorových vozidel vjíždějících do areálu VÍTKOVICE, a.s., nebo VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. nebo VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Je závazné pro všechny útvary VÍTKOVICE, a.s., její dceřiné společnosti a ostatní právnické a fyzické osoby, kterým je vjezd jejich vozidel do areálů těchto společností povolen s výjimkou zaměstnanců VÍTKOVICE, a.s., a jejích dceřiných společností.

1.3 Definice pojmů
Areál a.s. - je pro účely tohoto opatření tvořen objekty, prostorami a plochami ve vlastnictví VÍTKOVICE, a.s., VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., a VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., do nichž (na něž) je nutno vstupovat/vjíždět přes níže uvedené vrátnice. Areál a.s. je vymezen oblastmi:

VÍTKOVICE, a.s. 
Oblast č. 1 - Dolní oblast/ vjezd vrátnicemi č. 1 a 50

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
Oblast č. 2 – oblast 300/vjezd vrátnicemi č. 18 

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Oblast č. 3 – oblast 800/vjezd vrátnicemi č. 7 a 8

Vjezd vozidla - uskutečnění průjezdu vozidla přes vrátnici do areálu a.s. - Pro účely zpoplatnění jsou považovány opakované jednorázové vjezdy vozidla do oblastí VÍTKOVICE, a.s. nebo opakované jednorázové vjezdy vozidla do oblastí VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. uskutečněné v jednom dnu za jeden vjezd vozidla.

Bezplatný vjezd vozidla - vjezd vozidla bez provedení úhrady za užívání dopravních komunikací v areálu a.s.

Jednorázový vjezd vozidla - vystavuje zaměstnanec bezpečnostní služby na výše uvedených vrátnicích, po předložení průkazu totožnosti řidiče, osvědčení o technickém průkazu vozidla, dodacích listů, faktur a dalších hodnověrných dokladů potvrzujících potřebu a oprávněnost vjezdu, tiskopis "POVOLENÍ č." nebo čipovou kartu Návštěva (VEHICLE).

Dlouhodobé povolení vjezdu - vystavuje útvar 014.2 - Kontrola vstupů a zabezpečení objektů čipovou kartu Povolení vjezdu (DRIVE) na základě schválené Žádosti o dlouhodobé povolení vstupů a vjezdů do areálu společností skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP (dále jen „ Žádosti“).  

Útvar 014.2 - Kontrola vstupů a zabezpečení objektů – útvar, který vystavuje povolení vstupu a vjezdu do areálu VÍTKOVICE, a.s., VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. a VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

tel.: 595 957 332 nebo 595 952 486, fax: 595 956 042,  
VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava - Vítkovice
e-mail: frantisek.kovacik@vitkovice.cz; vanda.hycnarova@vitkovice.cz

 

2 ÚHRADY ZA UŽÍVÁNÍ DOPRAVNÍCH KOMUNIKACÍ A ODSTAVNÝCH PLOCH V AREÁLU VÍTKOVICE, a.s., VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. a VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

2.1 Výše úhrady
2.1.1 Měsíční sazby úhrad včetně DPH činí pro jednu oblast areálu a.s. v kategorii vozidel:

 1. osobní automobily (bez ohledu na hmotnost) a nákladní vozidla do celkové hmotnosti 1,5 tun včetně 200,- Kč/vozidlo
 2. nákladní a speciální vozidla o celkové hmotnosti od 1,5 do 10 tun včetně 400,- Kč/vozidlo
 3. nákladní a speciální vozidla o celkové hmotnosti nad 10 tun 600,- Kč/vozidlo

Vozidla jsou zařazována do jednotlivých kategorií podle údajů uvedených v osvědčení o technickém průkazu vozidla.

2.1.2 Po vyčerpání čtyř bezplatných jednorázových vjezdů zaevidovaných na vozidlo se další požadované vjezdy vozidla do dané oblasti zpoplatňují dle sazeb viz 2.1.1. Před uskutečněním pátého vjezdu žadatel provede měsíční úhradu v útvaru Povolování vstupů.

2.1.3 Za jeden měsíc je považován kalendářní měsíc. Nejnižší jednotkou je sazba za jeden měsíc. Přesahuje-li požadovaná doba délku 1 měsíce, je výše úhrady zaokrouhlována nahoru na celé násobky měsíčních sazeb.

2.2 Paušální úhrady

2.2.1 Paušální úhrada za užívání dopravních komunikací v areálu a.s. se vztahuje na povolení vjezdu vozidel externích firem podnikajících v areálu a.s. na základě řádně uzavřené smlouvy o dílo, smlouvy o výkonech, servisu apod. kategorie nákladní vozidla nad 1,5 t.

Paušální úhrada za užívání dopravních komunikací v areálu a.s. činí:

 1. pro dodavatele služeb, výkonů, materiálů, surovin, výrobků apod. a.s./d.s. 25 %,
 2. pro subdodavatele těchto firem /osob uvedených pod bodem a) 50 %,

z celkové částky vypočtené dle počtu vozidel dané externí firmy násobených příslušným počtem oblastí a měsíců dle bodu 2.1.1.

2.3 Způsob úhrady

2.3.1 Úhradu smluvní ceny, stanovené v "Žádosti", lze provést jednou z následujících možností:

 1. bezhotovostní platbou na základě vystavené faktury (u plateb nad 10 tis. Kč),
 2. hotově na pokladně útvaru 014.2 – Kontrola vstupů a zabezpečení objektů (u plateb do 10 tis. Kč),

2.4 Organizační zajištění

2.4.1 "Žádost" (viz příloha č. 2 ) musí být doporučena v písemné podobě smluvním partnerem VÍTKOVICE, a.s., resp. jejích d.s. popřípadě smluvním partnerem provozujícím svou činnost v areálu a.s.

2.4.2 V případě potřeby prodloužení nebo rozšíření platnosti povolení vjezdu je nutno podat novou písemnou "Žádost".

2.4.3 Útvar 014.2 – Kontrola vstupů a zabezpečení objektů provádí evidenci všech schválených "Žádostí" včetně evidence kopií dokladů provedených úhrad. Schválené "Žádosti" podléhají pětiletým skartačním lhůtám.

 

3 BEZPLATNÉ VJEZDY

3.1 Bezplatné dlouhodobé vjezdy se týkají:

 • vozidel osob uvedených v Článku 14 platných směrnic S – 127 – Zabezpečení ochrany a ostrahy majetku do všech oblastí
 • vozidel držitelů průkazu mimořádných výhod (§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů) do všech oblastí
 • vozidel kurýrních a poštovních služeb do všech oblastí a vozidel jejich dodavatelů
 • stavebních strojů bez státní poznávací značky do všech oblastí
 • přívěsů, vleků apod. do všech oblastí
 • služebních a soukromých vozidel odběratelů (včetně jejich dodavatelů) služeb, výkonů, materiálů, surovin, výrobků apod. VÍTKOVICE, a.s. a jejích d.s. pouze do oblastí podle obchodních smluv uzavřených s VÍTKOVICE, a.s. a jejími d.s.

3.2 Bezplatné jednorázové vjezdy

3.2.1 Od úhrady za užívání dopravních komunikací v areálu a.s. jsou osvobozena motorová vozidla v případě jednorázových povolení vjezdů, pokud v průběhu jednoho kalendářního měsíce nebude uskutečněn vjezd daným vozidlem ve více než 4 dnech do oblastí VÍTKOVICE, a.s., nebo ve více než 4 dnech do oblastí VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. nebo ve více než 4 dnech do oblastí VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Opakované vjezdy vozidla uskutečněné v jednom kalendářním dnu jsou pro případ zpoplatnění považovány za jeden vjezd.  

4 SANKCE

4.1 Porušení ustanovení tohoto opatření nebo souvisejících vnitropodnikových předpisů nebo nedodržení podmínek schválené "Žádosti" má za následek odebrání povolení vjezdu a další postih dle závažnosti přestupku, a to od udělení zákazu vstupu až po vypovězení smluvního vztahu s externí firmou (viz platné směrnice S – 127 - Zabezpečení ochrany a ostrahy majetku).

4.2 Porušení ustanovení tohoto opatření řeší vedoucí odboru 014 – Kontrola, v jehož kompetenci je i stanovení postihů za nedodržování těchto ustanovení.

 

5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Posouzení sporných případů a vymezení platnosti tohoto opatření pro konkrétní případy náleží vedoucímu odboru 014 – Kontrola, který se při rozhodování opírá o stanovisko příslušného vnitropodnikového útvaru a.s.

5.2 Výjimky ze systému zpoplatnění uděluje 050 - finanční ředitel VÍTKOVICE, a.s., po vyjádření vedoucího odboru 014 – Kontrola.

Ke stažení