Základní podmínky BOZP pro vstup externích osob a návštěv do společností VÍTKOVICE MACHINERY GROUP

  • seznámit se a dodržovat ustanovení dokumentu „BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVY SPOLEČNOSTÍ VÍTKOVICE MACHINERY GROUP“, v platném znění, který je k dispozici na vrátnicích a internetových stránkách www.vitkovice.cz 
  • seznámit se a dodržovat ustanovení dokumentu „PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY“ (pro externí osoby - návštěvy nevykonávající žádnou pracovní činnost na základě smluvního vztahu se nevztahuje ustanovení odst. 3, 4, 5 a 6, ČÁSTI I.), v platném znění, který je k dispozici na vrátnicích a internetových stránkách (www.vitkovice.cz)
    pohybovat se ve výrobních prostorech společností VÍTKOVICE MACHINERY GROUP pouze v doprovodu odpovědné osoby společnosti a respektovat veškeré její pokyny a upozornění nebo se s vědomím odpovědné osoby společnosti pohybovat pouze po vymezených a označených komunikacích, vstup na pracoviště mimo tyto komunikace jen za účasti, povolení a dle pokynů odpovědné osoby společnosti
      
  • seznámit se a dodržovat ustanovení dokumentu „Poučení“ (v platném znění k dispozici na vrátnicích), a to zejména povinnost zaevidovat na vrátnici při vstupu/vjezdu veškerý dovážený materiál, který bude opětovně vyvážen (viz čl. 17 a 18 dokumentu „POUČENÍ“, vyplývající z normy S 127/2007, v platném znění, která je k dispozici na vrátnicích).

   DOKUMENTY KE STAŽENÍ