Věda – výzkum, vývoj a inovační procesy = cesta k úspěchu

Mimo spolupráci s vysokými školami máme zájmem i na rozvoji spolupráce a posílení vazeb mezi podnikovým sektorem a výzkumnými organizacemi. Při řešení výzkumných a vývojových úkolů spolupracujeme především s následujícími výzkumnými organizacemi:

  • UJP Praha a.s., SVÚM a.s.,
  • Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o.,
  • Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.,
  • Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.


Příkladem aplikace vědy a výzkumu je obor
 Green Technology

Do budoucna je strategie skupiny v oblasti inovací zaměřena, kromě stávající výroby a engineeringu, zejména na Green Technology. Tento nový podnikatelský obor zahrnuje oblasti zpracování biomasy v bioplynových stanicích, její transformaci na tepelnou či elektrickou energii až po čištění bioplynu a jeho využití pro alternativní pohony automobilů. Při této příležitosti byla zaregistrována ochranná známka CNG Vitall.

Základ Green Technology tvoří tradiční vítkovické obory produkce tlakových lahví a výroba a montáž bioplynových stanic, tedy technologie, které slouží k ekologické výrobě plynu, tepla a paliva pro motorová vozidla. Tyto energie jsou dostupné buď prostřednictvím tradičních bioplynových stanic, nově pak díky nosičům jako jsou tlakové lahve a jejich mutace. Vývojem technologie v posledních letech vznikají další možnosti skladování a přepravy plynu, zejména jde o svazky tlakových lahví a plnicí stanice pro motorová vozidla na CNG. Ty patří k nejprogresivnějším produktům v rámci této technologie, na jejímž vývoji se podílejí technici napříč všemi společnostmi skupiny. Technologický vývoj bioplynových stanic se zaměřuje především na možnosti využití v regionu dostupných vstupů jak ze zemědělské výroby, tak z komunálního odpadu. Ve spolupráci s vědeckými kapacitami z vysokých škol skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP inovuje technologie směřující k efektivnějšímu využití odpadového tepla z procesu kvašení a jeho transportu. K nejběžnějším postupům ve zpracování plynu dnes patří kogenerační jednotky k výrobě tepla a elektrické energie a následný prodej energie za dotované ceny energie společnosti ČEZ. Protože zmíněná dotační politika je časově omezená, zaměřuje se skupina na vývoj motorů a čerpadel na plyn využívaných například k závlahám, přesunu hmot apod. V neposlední řadě jde také o čištění bioplynu pro účely využití v klasické dopravě (CNG dopravě) nebo u domácích spotřebičů. V současné době pracují experti na komplexním řešení využití bioplynu v dopravě na principu: bioplynová stanice – čistírna odpadních vod – plnicí stanice CNG.

Propojením čistírny odpadních vod, bioplynové stanice, kogenerační jednotkou, technologií čištění bioplynu a plnicí stanice biometanu vzniká celek, který z odpadu vytváří čistou energii. Cílem je poskytnout ucelený komplet technologie, která dokáže ze zdánlivě nepoužitelného a znečištěného vstupu vyrobit alternativně – energetický výstup, který bude sloužit k dalšímu užití. Aktuálně pilotním projektem je rozšíření bioplynové stanice v Pustějově o čištění a následné stlačování v podobě plnicí stanice CNG.

Využívání CNG je v rámci Green Technology samostatnou kapitolou s dalším obrovským potenciálem možností, a to jak na straně výrobců, tak i spotřebitelů. Řešení je přínosné nejen pro komunální a podnikovou sféru, ale i pro soukromé osoby už jen proto, že je v porovnání s tradičním přístupem výrazně ekonomické a ekologické. Nejen v emisemi postižených regionech je CNG řešením na snížení NOx, CO2, polétavého prachu a dalších škodlivin, vznikajících z naftou a benzínem poháněné dopravy. Úspory provozních nákladů navíc dosahují 40 %. Pro společnosti ve skupině VÍTKOVICE MACHINERY GROUP znamená Green Technology nejen rozvoj výroby komponentů, ale také ekologický a úsporný provoz vozového parku, speciálních a manipulačních strojů a kolejových vozidel. Rozhodnutím předsedy představenstva přešla veškerá doprava skupiny na pohon CNG.

V rámci skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP jsou provozovány čtyři firemní plnicí stanice na CNG a zprovoznění první velké veřejné plnicí stanice se značkou CNG Vitall na Ruské ulici v Ostravě je naplánováno na závěr roku 2009.

Součástí projektu Green Technology skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je i ekologizace dopravy. Jsou zpracovávány projekty pro ekologizaci veřejné dopravy v České republice, na Slovensku a v Polsku.


Komplexní obnova elektráren

V rámci engineeringového oboru energetika společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. zabezpečuje komplexní obnovy elektráren.

Projekt komplexní obnovy elektráren v sobě zahrnuje celou řadu realizovaných výzkumných aktivit, které se týkají například diagnostiky mlýnů pro obě elektrárny, ověření podmínek spalování hnědého uhlí, kvalifikace svařovacích postupů, verifikaci výsledků matematického modelu spalovacího procesu na kotli atd.